Handelsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser for 
INOX STÅL HANDELSSELSKAB A/S (”INOX”)

1. Generelt

For alle salgsaftaler gælder udelukkende nedenstående betingelser, for så vidt der ikke er ufravigelige lovbestemmelser og medmindre andet er skriftligt aftalt.

Købers egne indkøbsbetingelser forpligter ikke INOX, medmindre andet er aftalt og skriftligt bekræftet af INOX.

 

2. Tilbud og købsordrer

Alle tilbud fra INOX, herunder men ikke begrænset til tilbud, der fremgår af INOX’ hjemmeside www.inox.dk, er alene en opfordring til køber til at afgive en købsordre, og er ikke bindende for INOX før INOX skriftligt har accepteret købers ordre gennem en ordrebekræftelse.

Købers ordre og leveringen af de deri omfattede produkter kan være omfattet af betaling af tillæg, herunder men ikke begrænset til fragt, emballage mv. Sådanne tillæg faktureres sammen med faktureringen af købsordren.

Køber skal gennemgå ordrebekræftelsen ved modtagelsen og straks reklamere, hvis Køber mener, at der er fejl i denne. Hvis der ikke er reklameret straks – og senest ét døgn efter modtagelsen af ordrebekræftelsen, er købsaftalen endelig, og kan ikke efterfølgende ændres uden skriftlig aftale med INOX.

 

3. Produktinformation

Alle oplysninger om vægt, dimensioner og kvalitet samt tekniske og andre data, der fremgår af kataloger, brochurer og website er vejledende - og kun bindende i det omfang, sådanne oplysninger indgår som en del af en aftale bekræftet af INOX.

 

4. Kvalitet/udførelse

Køber bærer selv ansvaret for, om tekniske data og materialet i sin helhed egner sig til hans behov.

Er materialet ikke bestilt efter en standard eller med angiven kvalitetsbetegnelse, vil dette blive leveret i almindelig handelskvalitet og udførelse, uden ansvar for specielle kvalitetskrav.

 

5. Priser

INOX’ priser er eksklusive den til enhver tid gældende moms, andre afgifter, told, gebyrer, fragt o.lign.

INOX forbeholder sig retten til at regulere prisen som følge af forhøjelser i terminal- og transportomkostninger, assurance, told, afgifter, gebyrer m.v., som måtte indtræde efter INOX accept af købers ordre. Det samme gælder i tilfælde af udenlandske, danske eller EU- myndigheders indgreb i prisdannelsen, herunder fastsættelse af bindende mindstepriser, samt indførelse af antidumpingtold, udligningstold eller anden form for særtold eller afgift.

Såfremt der opstår ekstraordinære omkostninger som følge af forstyrrelse eller afspærring af sædvanlige transportveje, er INOX berettiget til at forhøje prisen tilsvarende.

 

6. Betaling

Medmindre andet er aftalt, er købesummen for alle leverancer forfaldne til betaling netto kontant ved Købers modtagelse af faktura.

Ved betaling senere end 14 dage efter forfaldsdatoen forrentes den til enhver tid værende saldo med 2 % pr. påbegyndt måned.

Såfremt Køber ikke overholder betalingsfristen, forbeholder INOX sig ret til at tilbageholde yderligere leverancer, indtil betaling har fundet sted.

Køber er uberettiget til at tilbageholde nogen del af købesummen som sikkerhed for opfyldelse af eventuelle modkrav vedrørende andre leverancer og sådan tilbageholdelse vil være at betragte som væsentlig misligholdelse af aftalen.

 

7. Levering og risikoens overgang

Levering sker ex works (Incoterms 2020) fra INOX eller fra anden lokation, såfremt dette er aftalt.

Såfremt leveringen af produktet foretages af fragtfører udpeget af INOX, overgår risikoen for produktets hændelige undergang ved leveringen til den aftalte leveringsadresse. Medmindre andet er aftalt, afholder Køber omkostningerne for leveringen af produktet, der faktureres til Køber fra INOX.

Der tillades afvigelser i den leverede mængde på +/- 10 % af den bestilte mængde.

 

8. Undersøgelsespligt og reklamation

Det påhviler Køber at foretage en grundig og passende undersøgelse af de leverede varer straks efter modtagelsen/leveringen.

Såfremt Køber vil påberåbe sig en synlig skade på det leverede, skal Køber straks og senest på leveringsdagen give INOX meddelelse herom. Såfremt Køber vil påberåbe sig, at leverancen er utilstrækkelig eller behæftet med fejl, skal han senest 7 dage efter leveringen reklamere skriftligt.

Under forudsætning af godkendt reklamation ombyttes eller udbedres den leverede vare eller godtgøres ved kreditering til købsprisen efter INOX’ valg.

Uanset KBL § 54 stk. 3, udvides den lovbestemte reklamationsfrist kun, hvis Køber inden aftalens indgåelse har meddelt Inox, at de bestilte produkter skal anvendes til byggeri i Danmark.

I så fald ophører mangelansvaret for eventuelle fabrikationsfejl, der trods omhyggelig undersøgelse ikke kunne konstateres ved leveringen (skjulte mangler), senest 3 år efter afleveringen af det byggeri, hvori de leverede produkter indgår, dog højest 5 år fra overgivelse af produkterne fra Inox til Køber.

 

9. Ansvar

INOX´’ ansvar er begrænset til direkte tab. INOX påtager sig ikke erstatningsansvar for indirekte tab, herunder men ikke begrænset til driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.

INOX` ansvar er desuden i alle tilfælde begrænset til fakturaværdien af den pågældende leverance eller delleverance, hvori den mangelfulde eller forsinkede vare indgik.

 

10. Produktansvar

INOX fraskriver sig ethvert produktansvar, der ikke følger af præceptive regler i produktansvarsloven.

INOX er ikke ansvarlig for skade forvoldt på:

a) fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens materialerne er i Købers besiddelse.

b) produkter, der er fremstillet af Køber.

c) produkter, hvori der indgår produkter fremstillet af Køber eller,

d) løsøre eller fast ejendom forårsaget af de i punkt c nævnte produkter.

Køber skal holde INOX skadesløs i den udstrækning, INOX pålægges ansvar over for tredjemand for forhold som INOX i henhold til disse handelsbetingelser eller anden skriftlig aftale ikke er ansvarlig for overfor Køber.

 

Hvis tredjemand fremsætter erstatningskrav omfattet af denne bestemmelse mod en af parterne, skal denne part straks underrette den anden herom.

 

11. Ejendomsforbehold

INOX forbeholder sig ejendomsretten til det solgte produkt indtil den fulde købesum inklusive eventuelle påløbne omkostninger, rente m.v. er betalt til INOX.

 

12. Afbestilling og Returnering

Ved afbestilling eller returnering af ordrer er Køber forpligtiget til at skadeløsholde INOX for ethvert tab og enhver omkostning, som INOX måtte lide i den sammenhæng. 

Returnering af fejlagtigt bestilte varer kan kun ske efter forudgående aftale og senest 8 dage efter levering.

Ved returnering skal oprindelig faktura- eller ordrenummer altid oplyses til INOX inden returnering og returforsendelsen skal mærkes med et returnummer oplyst af INOX.

Såfremt INOX accepterer at foretage kreditering, fradrages der minimum et gebyr på 20 % af købesummen til dækning af INOX’s omkostninger, dog minimum 1.500 kr. - undtaget er dog fejlekspederede samt reklamationsberettigede varer (i henhold til ovennævnte reklamationsbetingelser).

Ved kreditering af skaffevarer opkræves endvidere eventuel betaling af leverandørbetinget returfradrag og fragt.

Medmindre andet er skriftligt aftalt, er det en betingelse for kreditering af returnerede varer, at disse er i ubeskadiget stand, samt at de emballeres forsvarligt, helst i originalemballage.

 

13. Værksleveringer

For alle ordrer leveret direkte fra værk gælder leveringsværkets salgs- og leveringsbetingelser aftalt med INOX. Købers egne købsbetingelser har kun gyldighed, hvis skriftligt udsagn herom foreligger fra leveringsværket.

 

14. Leveringstid

Leveringstiden regnes fra det tidspunkt, hvor alle spørgsmål vedrørende leveringens udførelse er klarlagt, og ordren definitivt noteret af INOX, respektive af vor leverandør. Leveringstiden er ikke bindende for INOX medmindre dette er skriftligt aftalt.

Såfremt INOX erfarer, at en væsentlig overskridelse af den opgivne leveringstid er sandsynlig, påhviler det INOX at underrette Køber, om muligt med oplysning om, hvornår levering kan påregnes at finde sted.

Annullering af værksordrer som følge af forsinket levering anerkendes kun i det omfang leveringsværket er indforstået hermed.

 

15. Rammeaftaler

Ved rammeaftale forstås en aftale, der forpligter køber til at aftage en bestilt mængde til levering, fakturering og betaling successivt over en given periode. Aftalen er bindende for hele ordremængden og kan ikke opsiges af parterne.

Den samlede ordremængde leveres og faktureres senest ved aftaleperiodens udløb. Medmindre andet er aftalt, skal den samlede mængde være leveret og faktureret senest 12 måneder efter ordrebekræftelsen.

Medmindre andet er aftalt, skal Inox levere en forholdsmæssig del af den samlede ordremængde fordelt jævnt over aftaleperioden. Er aftaleperioden 12 måneder, skal der således leveres 1/12 af den samlede mængde hver måned, første gang en måned efter ordrebekræftelsen.

Medmindre andet er aftalt, er Inox ikke forpligtet til at levere mere end en forholdsmæssige andel per leveringstermin.

Hvis Inox bliver forhindret i at opfylde rammeaftalen helt eller delvis som følge af leveringsproblemer fra værket, i form af forsinkelser eller mangler, er Inox dog ikke forpligtet til at opfylde den eventuelt uopfyldte del af rammeaftalen. I øvrigt henvises til force majeure bestemmelserne nedenfor.  

 

16. Force majeure

Skulle der opstå strejke, lockout, epidemier, krig, naturkatastrofer driftsforstyrrelser eller forstyrrelser i leveringsværkets normale transportsystem, eller andre hindringer, som INOX ikke er herre over (”Force Majeure”), berettiger det INOX til at annullere ordren helt eller delvist i samme omfang, som værket gør det over for INOX. INOX er i så fald ikke pligtig til at placere ordren andetsteds. INOX kan heller ikke holdes ansvarlige for tab som følge af mangler, forsinkelse eller anden skade/misligholdelse, der skyldes Force Majeure.

17. Tvistigheder

Uoverensstemmelser mellem Køber og INOX, som ikke bilægges ad forhandlingens vej, afgøres ved de almindelige danske domstole og efter dansk ret.